Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Doktorske studije

O doktorskim studijama

Struktura studijskog programa doktorskih studija osmišljena je tako da bude realizovana putem aktivne nastave i izrade doktorske disertacije. Studijski program nije jedinstven već obuhvata četiri modula (makroekonomija, računovodstvo, finansije i bankarstvo, poslovno upravljanje), koji studentima omogućavaju samostalno kreiranje studija.

opširnije

Cilj doktorskih studija

Studijski program doktorskih studija Ekonomija ima precizno definisane ciljeve. Završetkom ovog studijskog programa student stiče akademski naziv doktor ekonomskih nauka. Ciljevi koji se tom prilikom postižu su sledeći:

opširnije

Istraživački centar

Za potrebe studijskog istraživačkog rada otvoren je istraživački centar, koji studentima doktorskih studija nudi na raspolaganju besplatno korišćenje KoBSON baze stručnih časopisa i drugih publikacija iz čitavog sveta, kao i bogat bibliotečki fond Ekonomskog fakulteta.

opširnije

Doktorska disertacija

 Tok i dokumentacija potrebna za realizaciju pojedinih faza prijave i odbrane doktorske disertacije

 Obrazac D1 - Prijava teme doktorske disertacije
 Obrazac D2 - Izvešataj o naučnoj zasnovanosti teme
 Obrazac D3 - Zahtev za određivanje Komisije za ocenu i odbranu
 Obrazac D4 - Izveštaj o oceni disertacije

 1. Zahtev za odredjivanje mentorske komisije i odobravanje potencijalne teme
 9. Izjava o potencijalnog mentora o prihvatanju mentorstva (srpski)
 9a. Izjava potencijalnog mentora o prihvatanju mentorstva (engleski)
 9b. Izjava potencijalnog mentora o ispunjenosti uslova
 10. Izjava o zahtevu za odobravanje teme disertacije (srpski)
 10a. Izjava o zahtevu za odobravanje teme disertacije (engleski)
 11. Izjava o stecenom zvanju doktora nauka (srpski)
 11a. Izjava o stecenom zvanju doktora nauka (engleski)
 13. Izjava kandidata o jeziku na kome ce biti napisana i odbranjena disertacija (srpski)
 13a. Izjava kandidata o jeziku na kome ce biti napisana i odbranjena disertacija (engleski)
 17. Predaja uradjene doktorske disertacije
 19. Obavezni elementi doktorske disertacije
 20. Izjava mentora o saglasnosti za predaju uradjene doktorske disertacije (srpski)
 20a. Izjava mentora o saglasnosti za predaju uradjene doktorske disertacije (engleski)
 21. Lista domacih naucnih casopisa za drustveno-humanisticke nauke
 26. Zapisnik sa odbrane doktorske disertacije

 Pravilnik o postupku pripreme i uslovima za odbranu doktorske disertacije
 Upustvo za izradu i predaju doktorske disertacije

 Logo Ekonomskog fakulteta u Nišu (PNG, 95KB)
 Logo Univerziteta u Nišu (PNG, 1555KB)

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17