Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Obaveštenja o odbranama doktorskih disertacija

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 12.06.2023. godine (ponedeljak) sa početkom u 14.00 sati, u Sali za sednice, kandidat Amer Rastić, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj nematerijalne aktive na poslovno-finansijske performanse preduzeća“

01.06.2023.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 06.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 12.00 sati, na ovom fakultetu, kandidat Milica Mladenović, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Usklađenost posla i privatnog života kao determinanta produktivnosti menadžera i preduzeća u Republici Srbiji“

29.05.2023.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 21.04.2023. godine (petak) sa početkom u 12.00 sati, kandidata Ivane D. Marjanović, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom pod nazivom „Višekriterijumski pristup kreiranju kompozitnih indeksa poslovne uspešnosti banaka u Republici Srbiji“

12.04.2023.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 22.03.2023. godine (sreda) sa početkom u 12.00 sati, na ovom fakultetu, kandidat Ivana N. Ilić, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Efekti integrisanja ekoloških mera u Zajedničku poljoprivrednu politiku Evropske unije “

14.03.2023.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 03.03.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 11.30 sati, kandidata Jelena R. Raičević, braniti doktorsku disertaciju pod nazivom pod nazivom „Računovodstvene politike u funkciji kreiranja finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja preduzeća “

14.02.2022.Služba za doktorske studije

Dekan Ekonomskog fakulteta u Nišu obaveštava javnost da će dana 27.12.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 13.00 sati, kandidata Ljiljane Lešević braniti doktorsku disertaciju pod nazivom pod nazivom „Valorizacija turističkog i demografskog potencijala u funkciji razvoja privrede Jugozapadne Srbije, u Sali za sednice Ekonomskog fakulteta.

17.12.2021.Služba za doktorske studije

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17