Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Mobilnost studenata

Studentima Ekonomskog fakulteta, kojima je u okviru međunarodnog programa mobilnosti studenata odobrena stipendija za studijski boravak na nekoj inostranoj visokoškolskoj instituciji, biće priznati ispiti položeni tokom boravka, u skladu sa Ugovorom o učenju (Learning Agreement).

U cilјu priznavanja ispita položenih tokom perioda mobilnosti (boravka u inostranoj visokoškolskoj instituciji), student je dužan da od predmetnog nastavnika dobije saglasnost za priznavanje ispita i dostavi je Komisiji za priznavanje ESPB bodova ostvarenih u periodu mobilnosti studenata Ekonomskog fakulteta u Nišu. Na osnovu dobijene saglasnoti, studentu će biti sačinjen Ugovor o učenju (Learning Agreement).

pdf  Saglasnost predmetnog nastavnika za priznavanje ispita (Obrazac odštampati obostrano)

Student po povratku na Ekonomski fakultet, Univerziteta u Nišu, u obavezi je da priloži kopiju Ugovora o učenju overenu i potpisanu od strane ovlašćenih lica Univerziteta u Nišu i visokoškolske institucije na kojoj je studijski boravak obavlјen, kao i adekvatne dokaze da je uredno pohađao nastavu i položio ispite iz navedenih predmeta/kurseva na instituciji u kojoj je boravio.

pdf  Pravilnik o mobilnosti studenata i prenošenju ESPB bodova

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17