Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

O doktorskim studijama

Struktura studijskog programa doktorskih studija osmišljena je tako da bude realizovana putem aktivne nastave i izrade doktorske disertacije. Studijski program nije jedinstven već obuhvata četiri modula (makroekonomija, računovodstvo, finansije i bankarstvo, poslovno upravljanje), koji studentima omogućavaju samostalno kreiranje studija. Postojanje četiri modula, na kojima su svi predmeti, izuzev jednog izborni, povećava mogućnost kombinovanja predmeta, odnosno kreiranje velikog broja različitih studijskih programa.

Doktorske studije se ostvaruju na osnovu Studijskog programa. Studijski program doktorskih studija obuhvata teorijsko-metodološke sadržaje i naučni rad. Studijski program doktorskih studija donosi Senat Univerziteta, na predlog Veća Fakulteta.

Studijskim programom doktorskih studija za oblast ekonomije predviđeno je da doktorske studije traju tri školske godine, odnosno šest semestara i u toku studija mogu se ostvariti najmanje 180 ESPB bodova, uz prethodno ostvaren obim od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama. U prvom semestru studenti mogu da ostvare najmanje 30 ESPB bodova polaganjem ispita iz jednog obaveznog (10 ESPB bodova), dva izborna predmeta (po 10 ESPB bodova). Ukupan nedeljni fond časova u I semestru je 24. U drugom semestru studenti mogu da ostvare najmanje 30 ESPB bodova polaganjem ispita iz tri izborna predmeta (po 10 ESPB bodova). Ukupan nedeljni fond časova u II semestru je 24. U trećem semestru studenti mogu da ostvare najmanje 30 ESPB bodova polaganjem ispita iz tri izborna predmeta (po 10 ESPB bodova). Ukupan nedeljni fond časova u III semestru je 24. U četvrtom semestru studenti mogu da ostvare najmanje 30 ESPB bodova objavljivanjem dva rada (po 5 ESPB bodova) i polaganjem ispita iz dva izborna predmeta (po 10 ESPB bodova). Ukupan nedeljni fond časova u IV semestru je 16. Nakon izvršenih predispitnih i ispitnih obaveza u I i II godini, studenti upisuju III godinu studija, odnosno peti i šesti semestar. U petom i šestom semestru studenti obavljaju studijski istraživački rad, prijavljuju i rade doktorsku disertaciju. Nakon sprovedenih istraživanja, odbranom doktorske disertacije studenti mogu da ostvare najmanje 60 ESPB bodova. Tokom petog semestra student u dogovoru sa potencijalnim mentorom podnosi obrazloženi „preliminarni predlog teme doktorske disertacije“ Komisiji za poslediplomsko obrazovanje. Komisija razmatra prijavu i predlaže Nastavno-naučnom veću formiranje dvočlane mentorske komisije. Mentorsku komisiju čini predloženi mentor i nastavnik iz uže naučne oblasti iz koje je prijavljena tema. Mentorska komisija pomaže studentu doktorskih studija i usmerava ga, upućuje na naučne sadržaje koje je potrebno na istražuje. Student je u obavezi da pre formalne prijave teme doktorske disertacije, tokom petog i šestog semestra pred mentorskom komisijom i ostalim studentima doktorskih studija, na tzv. „Doktorantskom kolokvijumu“ (prvi i drugi) obrazloži svoja istraživanja u fazi pripreme prijave. „Doktorantski kolokvijum“ se organizuje, po pravilu, početkom, sredinom i krajem petog semestra, početkom, sredinom i krajem šestog semestra. Datumi održavanja „Doktorantskih kolokvijuma“ utvrđuju se na početku svakog semestra. Student koji nije ispunio sve predispitne i ispitne obaveze iz prva četiri semestra može pristupiti kolokvijumima tek po njihovom ispunjenju. Na „Prvom Doktorantskom kolokvijumu“ student brani, pred mentorskom komisijom, svoja dotadašnja istraživanja vezana za predloženu temu doktorske disertacije. Student takođe obrazlaže i postavljene ciljeve, hipoteze i sadržaj disertacije, prethodno pripremljene u pisanoj formi. Odbrana je javna. Ukoliko su neophodne veće promene u istraživanju i prijavi doktorske disertacije, kao i ukoliko student ne pruži odgovarajuća objašnjenja, mentorska komsija daje dodatne zadatke za otklanjanje nedostataka do pristupanja „Drugom doktoranskom kolokvijumu“, a pre formalne prijave teme. Mentorska komisija popunjava pisani izveštaj o napretku u istraživanjima doktoranta. Izveštaj se dostavlja Komisiji za poslediplomsko obrazovanje. Na „Drugom doktorantskom kolokvijumu“, pred mentorskom komisijom i ostalim studentima doktorskih studija, student obrazlaže pisanu prijavu teme i strukture doktorske disertacije, postavljene ciljeve, hipoteze i očekivani naučni doprinos. Na osnovu predloga koji je u pisanoj formi student podneo, kao i obrazloženja koje je izneo na odbrani, mentorska komisija može od kandidata tražiti da dopuni sadržaj prijave, ili učini određene korekcije. Mentorska komisija sastavlja pisani izveštaj o ispunjenosti uslova za formalnu prijavu doktorske disertacije od strane doktoranta, uz navođenje zahtevanih korekcija, ukoliko postoje. Izveštaj se dostavlja Komisiji za poslediplomsko obrazovanje, koja izveštaj zajedno sa prispelom prijavom teme od strane studenta razmatra na prvoj narednoj sednici (shodno proceduri propisanoj ovim Standardima – tačka 2.3.2). Student podnosi formalnu prijavu teme doktorske disertacije sa svim zahtevanim prilozima (koji su predviđeni ovim Stadardima – tačka 2.3.1.). Nakon izrade doktorske disertacije student pristupa njenoj javnoj odbrani i stiče akademsku titulu doktora ekonomskih nauka.

Studijskim programom doktorskih studija predviđena su 1 obavezni i 31 izborni predmet. Nastavu na doktorskim studijama izvode nastavnici Fakulteta. Za izvođenje nastave ili dela nastave mogu biti angažovani i nastavnici drugih visokoškolskih ustanova i istraživači, na način utvrđen Zakonom i opštim aktom Univerziteta. Na ostala pitanja vezana za uslove studiranja (režim studija) primenjuje se Dokument "Standardi i procedure za obezbeđenje kvaliteta rada Službe za nastavna i studentska pitanja".

Pored predavanja, kao osnovnog vida edukacije, studenti će biti u mogućnosti da putem istraživačkog rada, uz pomoć mentora, na praktičan način upoznaju ekonomske nauke i osposobe se za naučno-istraživački rad. U okviru istraživačkog rada studenti će biti osposobljeni za istraživački rad u ekonomiji, pisanje naučnih radova i doktorske disertacije. Kako bi se studenti bolje osposobili za samostalan naučni rad, akcenat će biti stavljen na istraživački rad, dok će predavanja činiti manji udeo u obrazovnom procesu. Preko 30 ponuđenih predmeta na doktorskim studijama, polaznicima će omogućiti najviši stepen stručnog usavršavanja u različitim granama ekonomije (menadžment, marketing, finansije, bankarstvo, računovodstvo i dr.) i osposobljavanje za samostalan naučno-istraživački rad.

Detaljna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 018/528-606 kod referenta za doktorske studije ili na e-mail: doktorske@eknfak.ni.ac.rs.

 

Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17