English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2019-12-27 Извозне шансе пољопривреде Републике Србије
Кандидат: Владан Игњатијевић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Соња Јовановић
 2019-12-27 Екстерна и интерна ревизија у јавном сектору у Републици Србији
Кандидат: Јелена Здравковић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Милица Ђорђевић
 2019-12-26 Потенцијали развоја верског туризма у Јужној Србији
Кандидат: Милена Станковић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Живорад Глигоријевић
 2019-12-24 Примена метода статистичког закључивања у анализи пословања предузећа индустрије намештаја
Кандидат: Александар Станковић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Горица Бошковић
 2019-12-23 Пословање „банака у сенци“ и глобална финансијска криза
Кандидат: Драгана Василијић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2019-12-18 Специфичности јавних добара као узрок неефикасности тржишта
Кандидат: Славиша Стојановић
Комисија: Снежана Радукић,Бобан Стојановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-12-18 Примена статистичких метода у истраживању утицаја линија low cost авиокомпанија на туризам града Ниша
Кандидат: Предраг Величковић
Комисија: Винко Лепојевић,Весна Јанковић-Милић,Соња Јовановић
 2019-12-17 Примена Blockchain технологије у функцији повећања пословне етике привредних субјеката
Кандидат: Миња Величковић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Сузана Стефановић
 2019-12-17 Значај друштвено одговорног понашања за конкурентност компанија у индустрији козметичких производа
Кандидат: Јована Динић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Сузана Стефановић
 2019-12-16 Перспективе извоза органских производа из Републике Србије
Кандидат: Тијана Пауновић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Соња Јовановић
 2019-12-16 Маркетинг иновације као извор конкурентске предности предузећа у услужном сектору
Кандидат: Кристина Ставрић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Сузана Стефановић
 2019-12-16 Могућности и ограничења коришћења еолске енергије у свету и Републици Србији
Кандидат: Александра Вучковић
Комисија: Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић,Владислав Марјановић
 2019-12-12 Значај примене концепта одрживог развоја за повећање еколошке одговорности индустрије цемента
Кандидат: Александра Пауновић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Горица Бошковић,Снежана Радукић
 2019-12-12 Управљачко рачуноводство као информациона основа за мерење перформанси центара одговорности
Кандидат: Маријана Журкић
Комисија: Љиља Антић,Татјана Стевановић,Тадија Ђукић
 2019-12-12 Комуникациони капацитет интерактивних медија у повезивању са потрошачима
Кандидат: Маја Милојковић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Огњен Радовић
 2019-12-12 Компаративна анализа социјалног осигурања у земљама Западног Балкана
Кандидат: Милица Трајковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Ивана Костадиновић
 2019-12-12 Анализа пословног окружења у Републици Србији према индикаторима управљања Светске банке
Кандидат: Велибор Милић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Соња Јовановић,Снежана Радукић
 2019-12-11 Утицај политике заштите животне средине на националну конкурентност
Кандидат: Никола Николић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Соња Јовановић,Снежана Радукић
 2019-12-11 Подстицаји у пољопривреди Републике Србије
Кандидат: Ана Чарапић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-12-11 Значај пословне етике у управљању људским ресурсима
Кандидат: Маја Илић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Биљана Ђорђевић
 2019-12-11 Основне карактеристике и правци одрживог развоја туризма Рибарске бање
Кандидат: Милош Мрвић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Дејан Ђорђевић
 2019-12-10 Уговорно-правна природа и економски аспекти финансијских и кредитних деривата
Кандидат: Ружица Петровић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Мирјана Јемовић
 2019-12-10 Концентрација и конкуренција у банкарском сектору
Кандидат: Дејан Драгијевић
Комисија: Јелена Радојичић,Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић
 2019-12-10 Значај будуће регулативе за уговор о франшизингу на примеру компаније Симпо АД Врање
Кандидат: Тамара Јоцић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Сузана Стефановић
 2019-12-09 Послови активног оплемењивања у функцији пораста извоза Републике Србије
Кандидат: Милица Милићевић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Драган Петровић
 2019-12-09 Управљање трошковима кроз ланац вредности у функцији реализације конкурентских стратегија
Кандидат: Драгана Михајловић
Комисија: Татјана Стевановић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2019-12-09 Макроекономска политика у условима глобализације
Кандидат: Миланка Стојковић
Комисија: Владислав Марјановић,Дејан Ђорђевић,Игор Младеновић
 2019-12-09 Вишекритеријумска анализа пословних перформанси предузећа у кондиторској индустрији
Кандидат: Ивана Петровић
Комисија: Јелена Станковић,Жарко Поповић,Весна Секулић
 2019-12-09 Успешност антиинфлаторних мера у борби против хиперинфлације
Кандидат: Миљана Стоиљковић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Владислав Марјановић
 2019-12-09 Дизајнирање зеленог ланца снабдевања као одговор на еколошке захтеве тржишта
Кандидат: Марија Николић
Комисија: Александра Анђелковић,Горан Миловановић,Соња Јовановић
 2019-12-09 Финансијско извештавање о токовима готовине на примеру предузећа „Телеком а.д. Београд“
Кандидат: Бојана Рутић
Комисија: Милорад Стојилковић,Тадија Ђукић,Дејан Спасић
 2019-12-09 Ефикасност употребе хуманог капитала предузећа
Кандидат: Марко Блажић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Биљана Ђорђевић
 2019-12-09 Допринос интегрисаног маркетинг комуницирања у стварању имиџа и репутације услужне организације
Кандидат: Владимир Јовановић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Весна Секулић
 2019-12-09 Рачуноводствено обухватање хартија од вредности
Кандидат: Бранка Анђелковић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Љиља Антић
 2019-12-05 Савремене карактеристике спа и велнес туризма у Европи
Кандидат: Стеван Спасић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Соња Јовановић
 2019-12-05 Структура пореских система скандинавских земаља
Кандидат: Драгана Вељковић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Јелена Радојичић
 2019-12-05 Перформансе пореских система балканских земаља
Кандидат: Даниела Бијељић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Срђан Маринковић
 2019-12-04 Развој мобилних веб апликација за подршку електронском пословању
Кандидат: Сузана Радојковић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2019-11-29 Статистичка анализа фактора избора алтернатива у процесу доношења одлуке о куповини
Кандидат: Милица Тричковић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Сузана Ђукић
 2019-11-26 Компаративна анализа мера перформанси профитних и непрофитних организација
Кандидат: Драгана Митић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Татјана Стевановић
 2019-11-19 Подстицање предузетничке оријентације менаџера у функцији унапређења пословања малих и средњих предузећа
Кандидат: Ања Трајковић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Бојан Крстић
 2019-11-18 Структурирање портфолиа пословних јединица као фактор корпоративне ефикасности
Кандидат: Андријана Николић
Комисија: Весна Секулић,Бојан Крстић,Раденко Милојевић
 2019-11-14 Интегрисано извештавање у функцији одрживог развоја
Кандидат: Бојан Јовић
Комисија: Татјана Стевановић,Љиља Антић,Снежана Радукић
 2019-11-14 Анализа кључних инструмената монетарне политике у земљама БРИКС-а
Кандидат: Ивана Стошић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић
 2019-11-14 Теоријске концепције тржишта
Кандидат: Милена Ицић
Комисија: Драган Петровић,Зоран Стефановић,Марија Џунић
 2019-11-13 Управљање животном средином у функцији одрживог развоја туризма Републике Србије
Кандидат: Анђелија Николић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-11-13 Веб информациони системи
Кандидат: Дарко Величковић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2019-11-12 Утицај (не)етичког понашања предузећа на привлачење и задржавање потрошача
Кандидат: Јелена Димитријевић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Сузана Ђукић
 2019-11-12 Примена етичких принципа у директном маркетингу
Кандидат: Маја Станојевић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Ђукић
 2019-11-08 Политика цена у остваривању доминантног положаја предузећа на тржишту
Кандидат: Зоран Цветковић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Иван Марковић
 2019-11-08 Перспективе развоја туризма у Источној Србији
Кандидат: Катарина Живковић
Комисија: Вукашин Шушић,Дејан Ђорђевић,Соња Јовановић
 2019-11-07 Стратегије производног програма у функцији раста и развоја предузећа
Кандидат: Јована Михајловић
Комисија: Сузана Стефановић,Данијела Стошић-Панић,Сузана Ђукић
 2019-11-07 Утицај монетарне стратегије на избор микса монетарног инструментаријума
Кандидат: Милан Калиновић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Мирјана Јемовић
 2019-11-07 Правни аспекти и економски ефекти заједничких улагања у Републици Србији
Кандидат: Марија Анђеловић
Комисија: Тамара Миленковић-Керковић,Драгана Раденковић-Јоцић,Сузана Стефановић
 2019-11-06 Допринос управљања портфолиом производа конкурентности предузећа
Кандидат: Наталија Матић
Комисија: Данијела Стошић-Панић,Сузана Стефановић,Сузана Ђукић
 2019-11-06 Систем квалитета у области заштите и безбедности информација у банкарству
Кандидат: Сандра Савић
Комисија: Горица Бошковић,Јовица Станковић,Мирјана Јемовић
 2019-11-06 Политика цена у предузећима на олигиполским тржиштима
Кандидат: Ведран Ивановић
Комисија: Бобан Стојановић,Бранислав Митровић,Снежана Радукић
 2019-11-06 Ресурси изворне туристичке понуде и перспективе развоја туризма општине Куршумлија
Кандидат: Јована Ђукић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Соња Јовановић,Ивана Костадиновић
 2019-11-05 Природни капитал у концепту слабе и јаке одрживости
Кандидат: Милена Лазић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Бранислав Митровић
 2019-11-04 Исказна моћ појединачних и консолидованих финансијских извештаја
Кандидат: Соња Стаменковић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Милорад Стојилковић
 2019-10-14 Финансијско извештавање о новчаним токовима на примеру нафтних компанија у Републици Србији
Кандидат: Лидија Лекић
Комисија: Тадија Ђукић,Дејан Спасић,Милица Ђорђевић
 2019-10-11 Међународни монетарни фонд и глобална економско-финансијска криза
Кандидат: Катарина Стојановић
Комисија: Иван Марковић,Милош Тодоровић,Драган Петровић
 2019-10-10 Перформансе пореског система Шпаније
Кандидат: Александра Ђорђевић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2019-10-08 Компаративна анализа опорезивања добити правних лица
Кандидат: Милица Сибиновић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-10-07 Рачуноводствени третман заједничких аранжмана
Кандидат: Нина Мидић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
 2019-10-07 Анализа финансијске позиције и успешности пословања на примеру предузећа „Металац“ а.д. Горњи Милановац
Кандидат: Сања Димитријевић
Комисија: Милорад Стојилковић,Тадија Ђукић,Дејан Спасић
 2019-10-07 Волумен и структура монетарних агрегата
Кандидат: Оливер Стојановић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Срђан Маринковић
 2019-10-04 Компаративна анализа савремених аукцијских система
Кандидат: Тамара Војиновић
Комисија: Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић,Јелена Радојичић
 2019-10-04 Примена статистичких метода у анализи квалитета података у Регистру привредних субјеката
Кандидат: Јелена Игић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Марија Радосављевић
 2019-10-04 Унапређење пословних операција ланца снабдевања применом lean концепта
Кандидат: Тамара Станковић
Комисија: Александра Анђелковић,Горан Миловановић,Данијела Стошић-Панић
 2019-10-04 Обновљиви и необновљиви ресурси у функцији одрживог развоја
Кандидат: Александра Стојановић
Комисија: Снежана Радукић,Слободан Цветановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-10-03 Буџетски систем Републике Србије
Кандидат: Лазар Ристић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Јелена Радојичић
 2019-10-02 Ревизија сврсисходности у јавном сектору у Републици Србији
Кандидат: Александар Поповић
Комисија: Љиљана Бонић,Милорад Стојилковић,Милица Ђорђевић
 2019-10-02 Анализа конкуренције на тржишту текст класификатора - пример компаније НИРИ 4НЛ
Кандидат: Ана Пушица
Комисија: Бобан Стојановић,Биљана Ракић,Снежана Радукић
 2019-10-01 Финансијско извештавање о нематеријалној имовини у Републици Србији
Кандидат: Јована Миленовић
Комисија: Дејан Спасић,Ксенија Денчић-Михајлов,Љиља Антић
 2019-09-16 Улога одредби о пореклу производа у међународној трговини
Кандидат: Сања Стојановић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Бобан Стојановић
 2019-09-05 Конципирање дијагностичког система контроле по кључним перспективама мерења пословних перформанси
Кандидат: Марко Миленковић
Комисија: Бојан Крстић,Весна Секулић,Горан Миловановић
 2019-08-30 Ревизија правилности јединица локалне самоуправе на примеру Општинске управе општине Неготин
Кандидат: Анита Ристић
Комисија: Милица Ђорђевић,Милорад Стојилковић,Љиљана Бонић
 2019-08-28 Мерџери и аквизиције као стратегија раста у банкарском сектору Републике Србије
Кандидат: Тамара Станишић
Комисија: Сузана Стефановић,Маја Ивановић-Ђукић,Мирјана Јемовић
 2019-07-12 Теоријски и практични аспекти функционисања хипотекарног тржишта
Кандидат: Марија Вукајловић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2019-07-11 Улога информационих система у унапређењу пословања
Кандидат: Милица Станисављевић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2019-07-11 Развој и имплементација B2B модела електронског пословања
Кандидат: Андреја Тодоровић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2019-07-11 Развој концепта мобилног предузећа
Кандидат: Сања Милић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2019-07-10 Допринос институционалне економске теорије развоју савремене економске методологије
Кандидат: Милица Петровић
Комисија: Драган Петровић,Зоран Стефановић,Марија Џунић
 2019-07-10 Институције у теорији економског развоја
Кандидат: Александар Василић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Бранислав Митровић
 2019-07-10 Финансијско извештавање о приходима и расходима на примеру ЈП Пошта Србије
Кандидат: Милица Јовановић
Комисија: Милица Ђорђевић,Тадија Ђукић,Дејан Спасић
 2019-07-10 Економско-географска валоризација туристичког потенцијала општине Сокобања
Кандидат: Ана Ђорђевић
Комисија: Вукашин Шушић,Живорад Глигоријевић,Дејан Ђорђевић
 2019-07-10 Статистичка анализа остварених резултата пословања компаније „DELHAIZE GROUP“ у Републици Србији
Кандидат: Јелена Маслаковић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Светлана Соколов-Младеновић
 2019-06-15 Дивидендна политика компанија у Републици Србији
Кандидат: Милан Стојановић
Комисија: Евица Петровић,Милорад Стојилковић,Јелена Станковић
 2019-06-13 Облици туризма у функцији одрживог развоја
Кандидат: Деспот Симоновић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2019-06-10 Развој мобилног пословања базираног на социјалним технологијама и медијима
Кандидат: Милојко Крстић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић
 2019-06-10 Стране директне инвестиције и дигитална економија
Кандидат: Катарина Станојевић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Славољуб Миловановић,Снежана Радукић
 2019-06-10 Вишекритеријумска анализа преференција потрошача у односу на перформансе нове генерације аутомобила
Кандидат: Јелена Кричак
Комисија: Јелена Станковић,Жарко Поповић,Сузана Ђукић
 2019-06-04 Систем квалитета у производњи органске хране
Кандидат: Бобана Петровић
Комисија: Горица Бошковић,Соња Јовановић,Вукашин Шушић
 2019-06-03 Улога управљачког рачуноводства у дизајнирању менаџмента перформанси
Кандидат: Тијана Димитријевић
Комисија: Благоје Новићевић,Љиља Антић,Бојана Новићевић Чечевић
 2019-05-10 Детерминанте тражње за производима неживотног осигурања – компаративна анализа Република Србија и Република Хрватска
Кандидат: Војин Филић
Комисија: Евица Петровић,Ксенија Денчић-Михајлов,Јелена Станковић
 2019-05-09 Трговина у условима дигиталне економије
Кандидат: Милена Борисов
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Огњен Радовић
 2019-04-10 Улога информационих система и технологија у трансформацији управљања људским ресурсима
Кандидат: Маријана Јовановић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Биљана Ђорђевић,Јовица Станковић
 2019-04-08 Друштвена инфраструктура као ограничавајући фактор економске конвергенције земаља
Кандидат: Душан Живковић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Бранислав Митровић
 2019-04-03 Валутна криза Русије
Кандидат: Зоран Јанковић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Марија Џунић
 2019-03-15 Рачуноводствени и порески аспекти сталних средстава
Кандидат: Мирјана Петровић
Комисија: Дејан Спасић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
 2019-03-13 Развој предузетничких вештина и предузетничког духа код младих у Републици Србији кроз учешће у „ученичким компанијама“
Кандидат: Милан Николић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Бојан Крстић
 2019-03-13 Кредитна политика банака – кључни елементи и изазови
Кандидат: Кристина Станковић
Комисија: Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић,Мирјана Јемовић
 2019-03-13 Дигитална аналитика друштвених медија
Кандидат: Марко Љубеновић
Комисија: Огњен Радовић,Славољуб Миловановић,Јовица Станковић
 2019-03-07 Анализа ефеката развоја емоционалне интелигенције на повећање продуктивности рада
Кандидат: Милица Станимировић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Весна Секулић
 2019-02-07 Примена мултиваријационе анализе у истраживању понашања потрошача у процесу куповине услуга
Кандидат: Милош Јанковић
Комисија: Винко Лепојевић,Весна Јанковић-Милић,Горан Миловановић
 2019-01-22 Финансијско извештавање о приходима предузећа АД „Планинка“ Куршумлија
Кандидат: Даница Кузмановић
Комисија: Тадија Ђукић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2019-01-22 Финансијско извештавање о успешности пословања „Вива 92“ д.о.о. Крушевац
Кандидат: Соња Ђурић
Комисија: Тадија Ђукић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2019-01-22 Анализа цена у спољнотрговинској размени пољопривредно-прехрамбених производа Републике Србије
Кандидат: Милош Ђорђевић
Комисија: Соња Јовановић,Светлана Соколов-Младеновић,Снежана Радукић
 2019-01-22 Контролни механизми заштите од превара у финансијском извештавању
Кандидат: Јована Јовановић
Комисија: Милица Ђорђевић,Дејан Спасић,Тадија Ђукић
 2019-01-22 Финансијско извештавање о пословању предузећа
Кандидат: Милош Милошевић
Комисија: Тадија Ђукић,Милорад Стојилковић,Дејан Спасић
 2019-01-21 Oдлука о структури капитала предузећа: теоријско-практични аспекти
Кандидат: Ђурђија Марјановић
Комисија: Ксенија Денчић-Михајлов,Евица Петровић,Јелена Станковић
 2019-01-17 Управљање транспортом као делом ланца снабдевања у циљу заштите животне средине
Кандидат: Драгана Кутић
Комисија: Александра Анђелковић,Горан Миловановић,Тамара Миленковић-Керковић
 2019-01-15 Пословна примена Google аналитике
Кандидат: Љиљана Митровић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2019-01-15 Примена Moodle платформе у електронском учењу
Кандидат: Милан Миљковић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2019-01-11 Одрживост као компонента концепта људског развоја
Кандидат: Душан Цветановић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Бранислав Митровић
 2019-01-11 Политика и мере подршке развоју пољопривреде у Републици Србији
Кандидат: Милена Љубеновић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Соња Јовановић,Снежана Радукић
 2019-01-09 Развој партнерских односа у савременој трговинској пракси
Кандидат: Марија Станимировић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Сузана Ђукић
Упис

Студентске организације